Mrs. Huyền - Hà Nội
0965551166
Mrs. Hạnh - TP.Vinh
0973 771 776
Mr. Lâm - Đà Nẵng
0935131816
Mrs. Kim Anh-SG
0935086838
Viettrung China
+8613710964989
Mr. Huyền Anh - TGD
0935011118

兑换外币及汇款

 公司提供外币兑换及汇款转账业务
我们按照市场最优惠的汇率为客户兑换外币;越南与中国之间的汇款,只需5分钟就能快速办理完成。

類別